Музикална школа „New voices

 

 

ПРАВИЛНИК

 

за вътрешният ред

 

 

   С този правилник се определят структурата и числеността на ръководството, организацията на учебния процес, правата и задълженията на учителите и учениците в Музикалната школа.

 

РАЗДЕЛ І

1. Обучението в Музикална школа ”New voices” се осъществява от преподаватели с висше образование, съответстващо на предмета, по който преподават.

2.  Преподавателят в Музикална школа ”New voices” има следните задължения:

     ·  Да реализира политиката на учреждението, изразена в правилника за дейността на Музикална школа ”New voices”, допълнена с ефективен образователно - възпитателен процес, съобразен с нормативната база на МОМН и тенденции за доближаване до европейските образователни стандарти.

       ·  Ръководителя се ангажира с организацията на целогодишния процес, осигурявайки на своите възпитаници обучение по два часа седмично,   индивидуален 45 минути, с необходимите технически средства.

     

        · Има задължението да развие потенциала у възпитаниците си и да ги превърне в успешни артист-изпълнители.

       

      ·   Да продължи да води последователна репертоарна политика, съобразена с високите художествени критерии, чистата интонационна среда и здравата ценностна система, стимулирайки сценичните и творчески изяви на своите възпитаници.

   

    · Да осигурява целогодишно ангажиментите на своите възпитаници, съобразявайки се с възрастта им, мястото и предназначението на проявите.

       

     ·  Да преценява професионалната подготовка, селекционира и организира участия в конкурси от местен, регионален, национален и международен мащаб. Във фестивали, конкурси, концерти и др. прояви от подобен род, изпълнителите се явяват от името на Школата със знанието и разрешението на Ръководителят и.

         

         ·         Да продължи да провежда утвърдената си социална политика.

     

        ·    Музикалната школа “New voices” документира чрез фото и видео заснемане прояви на своите възпитаници при запазени авторски права в сайта си - "newvoicesbg.com".

         ·    Да изпълнява задълженията си, да идва навреме на работа  и спазва точно определената продължителност на учебните часове. При заболяване или други обективни причини, с оглед  недопускане на свободни часове, да съобщава по възможност най-малко един ден предварително за причината и времетраенето на отсъствията си.

          ·    Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.

     · Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно- възпитателния процес и други дейности, организирани от него.

 РАЗДЕЛ ІІ

1.  Ученик в Музикална школа ”New voices”е лице, за което негов родител или настойник е сключил договор за сътрудничество, съгласно който е заплатена съответната учебна такса .

 

2. Когато лицето няма навършени 18 години договорът за обучение се подписва от родител или настойник.

 

3.   Всички изяви на изпълнителите извън програмата на музикална школа “New voices”  в рамките на страната и извън нея задължително се съгласуват с ръководителя на школата. Певците участват задължително от името на музикална школа “New voices”;

 

4.  Участниците сами обезпечават разходите по конкурсите през творческият сезон.

 

5.  През цялата учебна година изпълнителите редовно посещават учебните занятия в школата, заплащайки месечна такса до 10-то число на месеца.

 

6.   Участват в програмите и концертните прояви в града, региона и страната.

 

7. Изпълнител пожелал инструментал, го заплаща според ценовата листа на композитора или аранжора, с който се работи.

 

8. Обучаващите се в състава нямат право да преотстъпват или да правят презапис на инструменталите на изучаваните песни за цели, необслужващи интересите на Школата без знанието на ръководителят.

 

9. Съгласуват всички покани и ангажименти извън музикална школа “New voicesс ръководителя на състава. Изключение от това задължение се допуска само за училищни и класни тържества в учебното заведение на изпълнителите.

 

10.  Паричните награди от конкурси остават 100% притежание на изпълнителя, който ги е спечелил.

 

11. Изпълнителите и родителите са длъжни да пазят авторитета и достойнството на ръководителя на музикалната школа.

 

Ученикът в Музикална школа ”New voices” има право да:    

 

1.  Участва в организираните от школата изяви през учебният сезон.

 

2. Получава информация от школата по въпроси, свързани с неговото обучение и творческо израстване.

 

3. Получава от преподавателите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка.

 

4.  Дава мнения и предложения пред ръководството на школата по отношение на организация и провеждане на учебно-възпитателната работа.

 

5.  Бъде поощряван с морални и материални награди за високи резултати в творческата си дейност.

 

4. Ученикът в Музикална школа ”New voices” няма право да:

 

1. Закъснява за учебните часове и да отсъства от учебните занятия без уважителни причини.

 

2.  Отказва изпълнението на задачи, поставени от ръководството на школата и преподавателите, свързани с обучението по съответния предмет, реда и условията на работа в школата.

 

3.  Нарушава нормите на образователно-възпитателния процес и затруднява  работата на преподавателя като говори в час, шуми, реагира невъздържано, репликира преподавателя и съучениците си.

 

4.  Внася и употребява алкохол, както и да влиза в нетрезво състояние в школата.

 

5. Употребява, внася и разпространява цигари, наркотични и упойващи вещества в школата.

 

6. Нарушава учебния час чрез използване на комуникационни средства /мобифони, GSM, пейджъри, уокмени, дискмени и др. /

 

7. Уронва престижа и доброто име на Школата с непристойно действие или виновно бездействие.

 

 

 

 

                                                 Музикална школа  „New voices”:

                                                                                                                    /Десислава Станкова/

 

Прочетена 4083 пъти